CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Nie można wiązać pomocy przymrozkowej z wypłatą za bezpłatną dystrybucję

Data publikacji:
10-09-2018

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw na prośbę organizacji producentów, przedstawił pismo odnoszące się do tego, iż organizacje producentów, realizujące operacje wycofania z rynku owoców i warzyw w ramach embargo, dostały od ARiMR drogą mailową wezwania do składania wraz z wnioskami o płatność, oświadczeń od członków organizacji w przedmiocie korzystania z pomocy przymrozkowej z roku 2017/2018. W tej sprawie ARiMR wystosowała pismo z odpowiedzią.

 

W piśmie Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw do ARiMR czytamy, że żądanie takich informacji wydaje się niewłaściwe z trzech powodów:

 

- Zakres żądanych informacji wykracza poza ramy kompetencyjne określone w paragrafie 9 Rozporządzenia Rady Ministrów, określającym jakie informacje ARiMR może żądać w urzędowym formularzu o udzielenie wsparcia i jakich załączników może się domagać przy składaniu rzeczonego wsparcia.

 

- Z uwagi na fakt, że pomoc przymrozkowa w roku 2017 była administrowana przez ARiMR, żądanie takich informacji od członków Organizacji Producenckich za pośrednictwem OP jest sprzeczne z art. 220 KPA.

- Wydaje się również, że organy OP nie mają kompetencji domagania się udzielania takich informacji od swoich członków, w szczególności takie uprawnienie nie wynika z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891.

 

Według KZGPOiW niewłaściwe jest wiązanie kwestii pomocy przymrozkowej z roku 2017 z kwestiami dotyczącymi wypłaty rekompensaty za wycofanie produktów z rynku z roku 2018. Oba te systemy wsparcia nie są ze sobą powiązane.

 

W odpowiedzi na to pismo ARiMR podała, że zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowego, na mocy których dokonywane są wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia producentów owoców poszkodowanych przez rosyjskie embargo, Agencja jest zobowiązana do weryfikacji wszystkich danych na podstawie których dokona wypłaty należnych beneficjentom środków wsparcia. 

 

Agencja, odnosząc się do informacji dotyczących wzywania przez Agencję Grup do przedstawienia oświadczeń dot. pomocy klęskowej członków, podaje, ze ARiMR zwracał się do producentów z wezwaniem do przekazania danych, ale dotyczących potencjału produkcji sadowniczej poszczególnych podmiotów na wskazanych we wnioskach i powiadomieniach działkach. 

 

Co więcej, jak wyjaśnia ARiMR w każdym przypadku gdzie w 2017 r. w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych wystąpiła szkoda, w momencie składania powiadomienia do ARiMR w styczniu 2018, producent był w posiadaniu stosownego protokołu strat oraz zał rzeczywiste dane dotyczące produkcji uzyskanej w 2017 r. z deklarowanych areałów, jak i również wielkości poniesionych strat na danych działkach, a także swój potencjał produkcyjny po przejściu przymrozków. Oczywistym jest więc, że powiadomienie składane przez producenta powinno odzwierciedlać faktyczną produkcję owoców przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji. 

 

Jak podkreśla ARiMR, pomoc dotycząca produktów uzyskanych z danych działek może dotyczyć tylko jednej formy wsparcia. Poniesione w sadach straty bezpośrednio wpływają na możliwości produkcji , a co za tym idzie, zadeklarowania danych ilości owoców przeznaczonych na wycofanie w ramach embargo. 

 

Zdaniem Agencji, stwierdzenie KZGPOiW, że dwa systemy wsparcia krajowego i unijnego nie są ze sobą powiązane jest nieuprawnione z punktu widzenia celowości i zasadności przyznawanego wsparcia.

 

 

Zamieszczamy oba pisma w celu głębszego zapoznania się z tematem.

Pismo KZGPOiW do ARiMR:/upload/public/pismokzgpoiwdoarimr.pdf

Odpowiedż ARiMR: /upload/public/odpowiedc5baarimr.pdf

 

 

 

 

 

Źródło: sadyogrody.pl

http://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/kzgpoiw_nie_mozna_wiazac_pomocy_przymrozkowej_z_wyplata_za_bezplatna_dystrybucje,15082.html