CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

„Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”

Data publikacji:
17-05-2017

Pod takim hasłem 10 maja 2017 roku odbyła się konferencja zorganizowana w Brukseli przez Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Copa-Cogeca. Konferencja była pierwszą prezentacją na szczeblu unijnym polskiego stanowiska dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Zarówno w zakresie założeń stanowiska Rządu, jak i oczekiwań organizacji rolniczych.

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

 

Jej uczestnikami było ok. 30 przedstawicieli Izb Rolniczych i polskich organizacji branżowych, a także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, przedstawiciele organizacji rolniczych z państw członkowskich oraz dziennikarze. Związek na konferencji reprezentowali Witold Boguta i Michał Lachowicz. W sumie w konferencji uczestniczyło ok. 90 osób.

 

Konferencje otworzył Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 Swoje prezentacje przedstawili:

Prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wsparcie dochodów rolników w ramach WPR – doświadczenia i przyszłość.

 

 

Dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk - Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich – doświadczenia i przyszłość.

 

 

Dr Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Założenia do stanowiska Rządu RP w sprawie WPR 2020+.

 

 

Dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji; - Założenia do stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w sprawie 2020+.

 

 

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca - Stanowisko Copa-Cogeca na temat WPR 2020+.

 

 

Wśród najważniejszych kwestii, o które będzie zabiegać nasz kraj podczas dyskusji nad WPR po 2020 Minister Ryszard Zarudzki wymienił:

  • utrzymanie budżetu na realizację WPR przynajmniej na obecnym poziomie,
  • utrzymanie obecnej struktury WPR (tj. dwóch filarów, w ramach których realizowane są płatności bezpośrednie, środki dla wspólnej organizacji rynków oraz rozwój obszarów wiejskich),
  • wyrównanie płatności bezpośrednich,
  • uproszczenie przepisów dla rolników oraz krajowych administracji.

Priorytetem Polski będzie utrzymanie systemu jednolitej płatności obszarowej, ukierunkowanie wsparcia na małe i średnie gospodarstwa, a także kontynuowanie realizacji płatności związanych z produkcją.

 

Następnie odbyła się dyskusja, w ramach której, m.in. głos zabrał Witold Boguta przedstawiając różnice w stopniu zorganizowania producentów w tzw. „starej Unii” i w państwach, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 roku i później. Słabe zorganizowanie producentów w naszej części Europy pogarsza ich konkurencyjność, ale też utrudnia efektywne wdrażanie wielu działań w ramach PROW. Stąd potrzeba wspierania po 2020 roku działań na rzecz poprawy zorganizowania tych producentów we wszystkich produktach. Zwrócił uwagę na potrzebę działań na szczeblu UE w kierunku rzeczywistego wzmacniania producentów w łańcuchu dostaw, a także dokonania uproszeń przepisów i procedur, które obecnie są coraz bardziej skomplikowane, a powinny stawać się bardziej oczywiste i przyjazne w stosowaniu.

 

Odnosząc się do rynku owoców i warzyw stwierdził, że udział OP w rynku w Unii wykazuje stopniowy wzrost, z 31% w roku 2004, do 47% w roku 2012, obecnie jest to ok. 55%, co oznacza, że OP w Europie wzmacniają swoją rolę. W Polsce to zaledwie ok. 21%, jednocześnie polskie organizacje są bardzo małe zarówno jeśli chodzi o liczbę członków, jak i wartość sprzedaży, w innych państwach regionu zorganizowanie jest jeszcze niższe. Istnieje więc realna potrzeba dalszego wspierania organizowania się producentów owoców i warzyw w tej części UE. Dla istniejących organizacji rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenia większego wsparcia funduszy operacyjnych małych organizacji, ponieważ obecny poziom 4,1% jest niewystarczający dla zapewnienia rozwoju. Zdecydowanego uproszenia wymaga przygotowanie i realizacja programów operacyjnych, jako ważnego mechanizmu wspierania rozwoju OP i ZOP.