CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Statut związku

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW –
SPÓŁDZIELNI OSÓB PRAWNYCH

 

Tekst jednolity Statutu można pobrać tu:  Statut - tekst jednolity

1.1 DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób prawnych, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, który w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
 3. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 4. Związek zawiązuje się na czas nieoznaczony.
 5. Związek posiada osobowość prawną.
 6. Związek prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami, niniejszego statutu oraz innych ustaw dotyczących przedmiotu działania Związku.

1.2 DZIAŁ II

Cele i zadania Związku

§ 2


Podstawowym celem działalności Związku jest działanie na rzecz:

 1. zapewnienia zrzeszonym w nim podmiotom pomocy w ich działalności statutowej,
 2. zorganizowania i rozwoju rynku owoców i warzyw poprzez rozwój i wszechstronne umacnianie pozycji grup i organizacji producentów owoców i warzyw.


§ 3
Zadaniem Związku jest:


 1. prowadzenie na rzecz zrzeszonych grup działalności doradczej, instruktażowej, szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej i kulturalno-oświatowej;
 2. reprezentowanie interesów zrzeszonych grup wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego;
 3. reprezentowanie zrzeszonych grup za granicą;
 4. inicjowanie i rozwijanie współpracy między grupami oraz wspieranie ich inicjatyw gospodarczych;
 5. współdziałanie z organizacjami rolniczymi, placówkami naukowo-badawczymi i doradczymi; 
 6. działanie na rzecz rozwoju zorganizowania rynku produktów ogrodniczych oraz zorganizowania producentów i wyrażanie opinii w tym zakresie;
 7. działanie na rzecz organizacyjnego i gospodarczego rozwoju oraz umacniania pozycji rynkowej grup producentów;
 8. działanie na rzecz tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej;
 9. kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych;
 10. stymulowanie rozwoju grup producentów owoców i warzyw jako elementu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
 11. stymulowanie aktywności producentów i innych mieszkańców wsi do działania na rzecz wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów   wiejskich;
 12. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczącej funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz możliwościach współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej wśród mieszkańców wsi.


§ 4
 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Związku jest:
  1. działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,  
  2. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z,
  3. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,
  4. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,  
  5. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,  
  6. wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
  7. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
  8. pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
  9. działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
  10. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
  11. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
  12. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z, 
  13. działalność prawnicza – PKD 69.10.Z,
  14. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
  15. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,  
  16. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
  17. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
  18. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
  19. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, 
  20. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
  21. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
  22. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,  
  23. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 94.11.Z, 
 2. Działalność wymagająca zezwoleń i koncesji będzie prowadzona przez Związek po ich   uzyskaniu.


§ 5
Związek opiera swoją działalność na:


 1. pracy zatrudnionych pracowników;
 2. współpracy z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rynku.


§ 6
Związek może być członkiem innych organizacji społecznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych. Decyzje w tym względzie podejmuje Walne Zgromadzenie.§ 7

Związek może świadczyć usługi dla osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów, nie będących członkami Związku na warunkach ustalonych przez Zarząd.

1.3 DZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkiem Związku może być osoba prawna posiadająca status:
  1. grupy producentów owoców i warzyw wpisanej do rejestru grup producentów rolnych. 
  2. wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw,
  3. uznanej organizacji producentów owoców i warzyw, akceptująca cele i zadania Związku.

§ 9
 1. Członkowie posiadają równe prawa, bez względu na posiadaną liczbę udziałów.
 2. Każdy członek na Walnym Zgromadzeniu dysponuje jednym głosem.
 3. Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki przez upoważnionych pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Członek może mieć tylko jednego pełnomocnika.

§ 10
 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Związku podejmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, w ciągu trzech miesięcy od złożenia deklaracji.
 2. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
 3. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w przeciągu dwóch tygodni od jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie powinno zawierać uzasadnienie.
 4. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia wnosi się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 5. Deklaracja członkowska, o której mowa w ust. 1, pod rygorem nieważności, winna być złożona w formie pisemnej do Zarządu.
 6. Podpisana przez przystępującego do Związku deklaracja powinna zawierać: nazwę i siedzibę, adres siedziby, numer w KRS, numer REGON, numer NIP oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
 7. Do deklaracji przystępujący zobowiązany jest dołączyć uchwałę właściwego organu o przystąpieniu do Związku.
 8. Uchwała o przystąpieniu do Związku powinna zawierać:
a) datę podjęcia
b) nazwę kandydata;
c) liczbę deklarowanych udziałów;
d) wskazanie pełnomocnika kandydata na Walne Zgromadzenie Członków Związku,
e) podpisy osób upoważnionych
 
§ 11

Członek Związku ma prawo w szczególności:

 1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym i równym innym członkom;
 2. brać czynny udział w życiu Związku, zgłaszać wnioski do organów Związku dotyczące bieżącej działalności oraz zamierzeń na przyszłość;
 3. wskazywać osoby na kandydatów do wybieralnych organów Związku;
 4. żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Związku wniosków dotyczących jego działalności;
 5. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej;
 6. do świadczeń Związku w zakresie jego statutowej działalności;
 7. do zwrotu udziałów po ustaniu członkostwa;
 8. otrzymania, w sposób określony przez Zarząd, odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Związku, protokołami obrad organów Związku, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Związek z osobami trzecimi. Związek może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi jeżeli naruszałoby to prawa tych osób, lub istnieje uzasadniona obawa że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Związku i przez to wyrządzi Związkowi znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Związek z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Związku do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
 9. do korzystania z urządzeń Związku na zasadach określonych przez Zarząd;
 10. do odwołania się do wyższego organu Związku i do sądu od uchwał podjętych w sprawach pomiędzy członkiem a Związkiem.
 11. do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzących w interesy Związku, albo mających na celu pokrzywdzenie jego członka.


§ 12
Członek jest zobowiązany:


 1. popierać działalność Związku troszcząc się o jego dobro i rozwój, uczestniczyć w realizacji jego zadań statutowych oraz dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku;
 2. przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów i  uchwał organów Związku;
 3. brać czynny udział w pracach Związku i korzystać z usług świadczonych przez Związek;
 4. zadeklarować udziały członkowskie stosownie do postanowień Statutu i wnieść je w oznaczonym terminie;
 5. wnieść wpisowe;
 6. uczestniczyć w pokrywaniu strat Związku do wysokości zadeklarowanych udziałów;
 7. nie prowadzić działań sprzecznych z interesem Związku;
 8. pisemnie powiadamiać Związek o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej;
 9. dokonywać terminowych rozliczeń ze Związkiem;


§ 13
Członkowie Związku nie mogą bez zgody Walnego Zgromadzenia prowadzić samodzielnie działalności konkurencyjnej wobec Związku, nie dotyczy to działalności określonej w statutach grup będących członkami Związku.§ 14
 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  1. wypowiedzenia;
  2. wykreślenia;
  3. wykluczenia.
 2. Członek może wystąpić ze Związku za wypowiedzeniem złożonym na piśmie. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wypowiedzenia. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 3. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Związku. Przyczynami wykreślenia są:
 4. członek przestał spełniać warunki członkostwa;
 5. jeżeli nie wypełnia, z przyczyn od siebie niezależnych, obowiązków określonych w statucie;
 6. umyślnie działa na szkodę Związku lub działa wbrew jego interesom;
 7. jeżeli uporczywie lub w sposób zawiniony uchyla się od wykonania obowiązków określonych w § 12 Statutu;
 8. Wykluczenia członka można dokonać w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Związku nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami, w szczególności gdy członek:
 9. Członek występujący ze Związku za wypowiedzeniem jak również wykreślony lub wykluczony obowiązany jest w terminie uzgodnionym z Zarządem do wykonania wszystkich zawartych ze Związkiem umów oraz pełnego ich rozliczenia, a także uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Związku.


§ 15
 1. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.
 2. Rada Nadzorcza zawiadamia członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o podjęciu uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Związku w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się od uchwały.
 3. Od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków służy odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym lub członek ma prawo zaskarżyć uchwałę do sądu w terminie sześciu tygodni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeśli zostało złożone w terminie pozwalającym umieścić sprawę w porządku obrad. W innym przypadku odwołanie powinno być rozpatrzone nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Członek Związku wnoszący odwołanie ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Odwołujący się członek Związku powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.
 5. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą:
  1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;
  2. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;
  3. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.


§ 16

Rejestr członków prowadzi Zarząd, a kontroluje go Rada Nadzorcza.

1.4 DZIAŁ IV

Wpisowe i udziały

§ 17

 1. Wpisowe do Związku wynosi 500 PLN (słownie: pięćset złotych) i jest wnoszone przez członków – założycieli – w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania Związku, a przez przystępujących do Związku po jego zarejestrowaniu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu.
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.


§ 18
 1. Udział wynosi 500PLN (słownie: pięćset złotych).
 2. Każdy członek zobowiązany jest zadeklarować i wnieść jeden udział,
 3. Udziały wnoszone są w terminie:
  1. przez członków – założycieli – w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania Związku,
  2. przez przystępujących do Związku po jego zarejestrowaniu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu.
 4. Udziały nadobowiązkowe mogą być wnoszone w każdym czasie, po uprzednim zadeklarowaniu ich na piśmie.


§ 19
W przypadku niewniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów Zarząd może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie lub wykreślenie członka ze Związku, w zależności od tego czy przyczyna niewniesienia była zawiniona czy niezawiniona. W każdym przypadku członek musi zostać wcześniej wezwany pisemnie do dokonania wpłaty w dodatkowym terminie oraz poinformowany o skutkach prawnych nie wywiązania się z powinności.§ 20
 1. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Związku. Wypłata powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie, w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez byłego członka.
 2. Zwrot udziałów nadobowiązkowych może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu. Wypłata powinna nastąpić w jednej racie, w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka, w ciągu sześciu miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Zwrot nie może nastąpić, jeżeli udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Związku.

1.5 DZIAŁ V

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 21

 1. Od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa służy odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym:
  1. od uchwał Zarządu – do Rady Nadzorczej,
  2. od uchwał Rady Nadzorczej – do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Termin do wniesienia odwołania od uchwał Zarządu wynosi dwa tygodnie, a od uchwał Rady Nadzorczej jeden miesiąc i biegnie od dnia doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o uchwale wraz z jej uzasadnieniem. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się od uchwały.
 3. Złożone odwołanie organ odwoławczy rozpatruje na swoim najbliższym posiedzeniu, jeśli zostało złożone w terminie pozwalającym umieścić sprawę w porządku obrad. W innym przypadku odwołanie powinno być rozpatrzone nie później niż w ciągu trzech miesięcy przez Radę Nadzorczą i nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy przez Walne Zgromadzenie, licząc od dnia wniesienia odwołania.
 4. Zarząd Związku zobowiązany jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.

1.6 DZIAŁ VI

Organy Związku
 

Rozdział I

Zasady Ogólne

§ 22

 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków;
  2. Rada Nadzorcza;
  3. Zarząd.
 2. Jeżeli liczba członków Związku przekroczy 100, organami stają się również Zebrania Grup Członkowskich, a Walne Zgromadzenie Członków zastępuje się Zebraniem Przedstawicieli. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu trwa cztery lata.
 4. Wybory do organów, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 5. Do organów Związku wchodzą zgłoszeni kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Rozdział II

Walne Zgromadzenie Członków

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwane w statucie Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Związku.
 2. W Walnym Zgromadzeniu, poprzez swoich pełnomocników, biorą udział z głosem decydującym, wszyscy członkowie Związku.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone z głosem doradczym.
   
§ 24
Do właściwości Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Związku, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 3. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z możliwością odwołania tych, którym nie udzielono absolutorium,
 4. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Związku,
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i obciążenia nieruchomości oraz innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Związek może zaciągnąć,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich, a także upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Związku, podziału oraz likwidacji Związku,
 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 11. uchwalanie zmian Statutu,
 12. uchwalanie  regulaminów i instrukcji wewnętrznych, a także ich zmian;
 13. określanie wysokości świadczeń członkom uczestniczącym w pracach organów Związku;
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie lub wniesionych pod obrady.
§ 25
 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
 2. Z inicjatywy Zarządu Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej,
  2. jednej piątej ogólnej liczby członków Związku, jednak nie mniej niż pięciu członków.
 3. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w § 22 ust. 2, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli także na żądanie:
 4. 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli;
 5. Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/3 liczby członków Związku.
 6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
 7. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Związek jest zrzeszony lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Związku.

§ 26
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się pisemnie członków, związek rewizyjny, w którym Związek jest zrzeszony oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.
 2. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, w terminie do 10 dni przed jego terminem. Uzupełniony porządek obrad powinien być niezwłocznie przesłany członkom.
 3. Walne Zgromadzenie należycie zwołane jest zdolne do podjęcia uchwał wiążących wszystkich członków przy obecności, o ile ustawa lub Statut nie stanowi inaczej, co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku niższej frekwencji zwołuje się Walne Zgromadzenie w drugim terminie.
 5. Walne Zgromadzenie w drugim terminie odbywa się po zwołaniu go przez Zarząd zgodnie z procedurą określoną w ust.1.
 6. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności jednej piątej ogólnej liczby członków. Nie dotyczy to uchwał, o których mowa w §27 ust. 4 i 5.

§ 27
 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza. Stanowią oni prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa lub Statut stanowi inaczej.
 3. W sprawach wyboru lub odwołania członka organów statutowych oraz w innych sprawach, na żądanie co najmniej jednego z uprawnionych pełnomocników obecnych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się głosowanie tajne.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu i łączenia się Związku z inną spółdzielnią oraz odwołania członka Rady lub Zarządu przed upływem kadencji wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie przejścia Związku w stan likwidacji oraz przywrócenia działalności Związku postawionego w stan likwidacji wymaga większości 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 28
 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie.
 2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
 3. Protokoły są jawne dla członków Związku.
 4. Protokoły przechowuje Zarząd przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

Rozdział III

Rada Nadzorcza

§ 29

Rada Nadzorcza zwana w dalszej części „Radą” sprawuje kontrolę i nadzór nad bieżącą działalnością Związku.

§ 30
 1. Rada składa się z 3-7 członków.
 2. Do Rady mogą być wybierani tylko pełnomocnicy członków.
 3. Walne Zgromadzenie określa, w drodze uchwały, mając na względzie stan liczbowy członków Związku oraz przepis ust.1, liczbę członków Rady i dokonuje ich wyboru.
 4. Po zaistnieniu sytuacji, o której mowa w § 22 ust. 2, członków Rady wybierają Zebrania Grup Członkowskich. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera jednego członka Rady.
 5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w przeciągu 7 dni od dnia obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady w składzie: przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących, z zadaniem organizowania pracy Rady.
 7. Regulamin Pracy Rady uchwala Walne Zgromadzenie.
 8. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe określając zakres ich działania oraz kompetencje.

§ 31
 1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został on wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w następujących przypadkach:
  1. odwołanie przez organ, który dokonał jego wyboru;
  2. zrzeczenia się mandatu;
  3. ustania pełnomocnictwa,
  4. ustania członkostwa w Związku osoby prawnej, której członek Rady jest pełnomocnikiem.
 2. W razie utraty mandatu członka Rady, właściwy organ na najbliższym swoim posiedzeniu, przeprowadza wybory uzupełniające.


§ 32
 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
  2. nadzór i kontrola działalności Związku, a w szczególności:
   • a) badanie okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
   • b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Związek jego zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Związek praw jego członków,
   • c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Związku i poszczególnych członków,
  3. zabieganie o stały rozwój Związku,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  5. rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu,
  6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  7. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Związkiem a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach. Do reprezentowania Związku wystarcza dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Związku do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  11. zatwierdzanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Związku, w tym podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów działalności gospodarczej, określania zakresu i sposobu ich działania oraz zakresu praw i obowiązków ich kierowników.
 2. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Związku wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumentację oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Związku

§ 33
 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący lub upoważniony Wiceprzewodniczący.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Posiedzenia Rady są protokołowane. Rada zatwierdza protokół na następnym posiedzeniu. Zatwierdzone protokoły podpisuje przewodniczący posiedzeniu i osoba sporządzająca protokół.

Rozdział IV

Zarząd

§ 34

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym prezesa wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Decyzję w sprawie liczby członków Zarządu i nazw ich funkcji, podejmuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
 3. W pierwszej kolejności wybierany jest prezes, a następnie pozostali członkowie Zarządu.
 4. Walne Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać członka Zarządu, jeżeli nie uzyskał on absolutorium.
 5. Z członkiem Zarządu Rada może nawiązać stosunek pracy.
 6. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i w zakresie stosunków pracy jest uprawniony do jednoosobowego dokonywania czynności prawnych.
 7. Regulamin pracy Zarządu uchwala Walne Zgromadzenie.

 

§ 35
Zarząd podejmuje decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:
 1. kieruje bieżącymi sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Związku;
 2. sporządza projekty planów działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Związku;
 3. przygotowuje projekty regulaminów wewnętrznych;
 4. opracowuje projekt podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty;
 5. zwołuje Walne Zgromadzenie;
 6. składa szczegółowe sprawozdania i przekazuje informacje Radzie dla umożliwienia skutecznego jej funkcjonowania;
 7. przyjmuje do pracy i zwalnia pracowników;
 8. zawiera umowy;
 9. dokonuje innych czynności sądowych i pozasądowych w imieniu Związku;
 10. zaciąga zobowiązania w granicach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 36
 1. Zarząd działa w imieniu Związku w granicach określonych Ustawą, Statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady.
 2. Zarząd jest odpowiedzialny za gospodarczy rozwój Związku i za prawidłowe wprowadzenie w życie zadań uchwalonych przez Walne Zgromadzenie oraz sprawy pracownicze i ochronę majątku.

§ 37
 1. Oświadczenia woli za Związek składają dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu i osoba do tego upoważniona (pełnomocnik).
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Związku osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Związku, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Związku.

§ 38
 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
 2. Jeżeli prezes nie jest zatrudniony w Związku, Zarząd może udzielić pełnomocnictwa innej osobie do czynności prawnych lub innych czynności związanych z bieżącą działalnością.

§ 39
Wnioski lub skargi członków Związku, kierowane do Zarządu, powinny być rozpatrzone w przeciągu 30 dni. O sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi, członek zostanie poinformowany przez Zarząd na piśmie. W piśmie tym zawarty jest również termin odwołania do organu odwoławczego

§ 40
Zarząd sporządza Radzie półroczne, pisemne sprawozdanie, a Walnemu Zgromadzeniu pisemne roczne sprawozdanie z realizacji swoich obowiązków.

Rozdział V

Zebrania Grup Członkowskich

§ 41

 1. Po zaistnieniu sytuacji, o której mowa w § 22 ust. 2 organami Związku stają się Zebrania Grup Członkowskich. W skład Zebrań Grup Członkowskich wchodzą wszyscy członkowie Związku.
 2. Członek Związku może należeć tylko do jednej Grupy Członkowskiej oraz ma jeden głos na jej Zebraniu.
 3. Zebranie Grupy Członkowskiej skupia nie mniej niż 10 członków mających siedziby w jednym województwie lub w województwach ze sobą sąsiadujących. Szczegółowy obszar działania Grupy Członkowskiej i przynależność do nich poszczególnych członków określa uchwała Rady Nadzorczej.

§ 42
Do uprawnień Zebrań Grup Członkowskich należy:
 1. wybieranie i odwoływanie członka Rady oraz przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 2. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach,
 3. rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady i Zarządu,
 4. wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Związku wniosków w sprawach Związku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy.

§ 43
Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera na czteroletnią kadencję jednego przedstawiciela na każdą rozpoczętą trójkę członków.

§ 44
Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera Prezydium Grupy Członkowskiej, w składzie: przewodniczący i dwóch zastępców przewodniczącego Grupy, które organizuje jej pracę oraz utrzymuje bieżący kontakt z Zarządem Związku i realizuje uzgodnione z Zarządem zadania dotyczące prowadzonej przez Związek działalności.

§ 45
 1. Przed każdym Zebraniem Przedstawicieli Zarząd Związku zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej. Zebranie to powinno odbyć się nie później niż dwa tygodnie przed upływem terminu, w którym Zebranie może zgłosić żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej powinno być zwołane na żądanie Rady Nadzorczej lub 1/3 liczby członków Grupy, w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie od dnia zgłoszenia żądania.

 

1.7 DZIAŁ VII

Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 46

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli Związku.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Związku.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Związku lub pełnomocnikami Zarządu, osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 5. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Związku za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Związku, chyba że nie ponosi winy.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Związku, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Związku. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 7. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakresu konkurencji - Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności. W ciągu jednego roku od dnia zawieszenia winno być zwołane Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania zawieszonego członka Rady.

1.8 DZIAŁ VIII

Gospodarka Związku

§ 47

 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 2. Związek prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego w celu zapewnienia korzyści swoim członkom.
 3. Związek odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem.


§ 48
 1. Związek tworzy następujące fundusze własne:
  1. Fundusz udziałowy - powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
  2. Fundusz zasobowy - powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w oddzielnych przepisach.
 2. Ponadto Związek może tworzyć inne fundusze celowe wynikające z odrębnych przepisów lub potrzeb Związku. Decyzję w tym względzie podejmuje Walne Zgromadzenie
 3. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 2 określa regulamin funduszy uchwalony przez Walne Zgromadzenie.


§ 49
Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.§ 50
 1. Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w paragrafie 49, przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 2. Kwoty przeznaczone na wypłaty dla członków dzieli się uwzględniając wysokość obrotu członka ze Związkiem.
 3. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.
 4. Jeżeli podział części nadwyżki bilansowej między członków ma nastąpić w formie oprocentowania udziałów, w podziale tym uwzględnia się byłych członków (ich następców prawnych), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
 5. Prawa do udziału w podziale nadwyżki bilansowej nie mają byli członkowie, którzy zostali ze Związku wykluczeni.


§ 51
Po zatwierdzeniu przez Zarząd planu usług lub po wykonaniu usługi członek może być wezwany do niezwłocznego opłacenia szacowanego kosztu przez zaliczkowanie. Zarząd określa indywidualnie wysokość opłat w zależności od zakresu zamówionych usług i wielkości wynikającej z zawartej umowy.§ 52
Związek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.§ 53
 1. Straty bilansowe pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z innych funduszy, w kolejności: fundusz udziałowy, fundusze celowe.
 2. Jeżeli fundusze własne nie wystarczają na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacania zadeklarowanych udziałów niż to przewiduje Statut.

1.9 DZIAŁ IX

Likwidacja


§ 54

1.Związek przechodzi w stan likwidacji w przypadkach określonych w ustawie Prawo Spółdzielcze.
2.Likwidatora Związku wybiera Walne Zgromadzenie.
3.O przeznaczeniu majątku pozostającego po likwidacji Związku decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.

1.10 DZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 55


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, obowiązują odpowiednie przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.Statut uchwalono na zebraniu założycieli Związku w dniu 06 października 2007 roku.
Zmiany statutu dokonano uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Związku z dnia 2 kwietnia 2008 roku.