Nie ten beneficjent, nie te inwestycje

Data publikacji:
19-10-2015

Data publikacji:

19-10-2015

Od grudnia ubiegłego roku Związek zabiegał u Ministra o wprowadzenie rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby uznanym organizacjom, mających przejściowe kłopoty w spłacie kredytów, uzyskanie gwarancji udzielonej przez ARiMR. 13 października opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1608)

 

Jedna ze zmian polega na dodaniu § 9a w brzmieniu:

 

"§ 9a. l. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. l pkt 6, polegającej na udzielaniu:

l) wstępnie uznanym na podstawie przepisów o organizacji rynków owoców warzyw i rynku chmielu grupom producentów owoców i warzyw gwarancji spłaty kredytów bankowych przeznaczonych na realizację inwestycji niezbędnych do spełnienia kryteriów uznania za organizację producentów owoców i warzyw ujętych w zatwierdzonych planach dochodzenia do uznania, objętych programem naprawczym.”

 

Warunkiem udzielenia gwarancji, o których mowa w ust. l, jest m.in. „złożenie oświadczenia, że inwestycja finansowana kredytem bankowym objętym programem naprawczym nie była realizowana z udziałem środków publicznych.”

 

Łącząc powyższą możliwość z przytoczonym wymogiem niestety praktycznie otrzymujemy zbiór pusty, ale nie można powiedzieć, że Ministerstwo nie wyszło naprzeciw naszym oczekiwaniom.