Podstawowym celem działalności Związku jest działanie na rzecz:

 1. zapewnienia zrzeszonym w nim podmiotom pomocy w ich działalności statutowej,
 2. zorganizowania i rozwoju rynku owoców i warzyw poprzez rozwój i wszechstronne umacnianie pozycji grup i organizacji producentów owoców i warzyw.

Zadania Związku:

 1. prowadzenie na rzecz zrzeszonych grup działalności doradczej, instruktażowej, szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej i kulturalno-oświatowej;
 2. reprezentowanie interesów zrzeszonych grup wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego;
 3. reprezentowanie zrzeszonych grup za granicą;
 4. inicjowanie i rozwijanie współpracy między grupami oraz wspieranie ich inicjatyw gospodarczych;
 5. współdziałanie z organizacjami rolniczymi, placówkami naukowo-badawczymi i doradczymi;
 6. działanie na rzecz rozwoju zorganizowania rynku produktów ogrodniczych oraz zorganizowania producentów i wyrażanie opinii w tym zakresie;
 7. działanie na rzecz organizacyjnego i gospodarczego rozwoju oraz umacniania pozycji rynkowej grup producentów;
 8. działanie na rzecz tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej;
 9. kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych;
 10. stymulowanie rozwoju grup producentów owoców i warzyw jako elementu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
 11. stymulowanie aktywności producentów i innych mieszkańców wsi do działania na rzecz wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 12. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczącej funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz możliwościach współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej wśród mieszkańców wsi.