Polityka prywatności
(dalej: „Polityka”)
 
CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
 
Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?
 
Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: http://grupyogrodnicze.pl (dalej: „Strona internetowa”) oraz innych procesów przetwarzania danych osobowych dokonywanych przez administratora danych osobowych.
 
Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem Strony internetowej jest Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 20 /321 (00-002 Warszawa) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306904 NIP: 5252449469 (dalej: „Administrator”).
 
Jak można skontaktować się z Administratorem?
 
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo poniżej wskazane dane:
a)    adres e-mail:  biuro@grupyogrodnicze.pl
b)    adres korespondencyjny: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw- Spółdzielnia Osób Prawnych, ul. Świętokrzyska 20, lok. 321, 00-002 Warszawa
c)    telefon: (22)5054701
Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 
Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 
Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?
 
Przysługuje Państwu prawo do:
1.    żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
2.    sprostowania danych osobowych;
3.    usunięcia danych osobowych;
4.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6.    przenoszenia danych;
7.    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Czy dane będą podlegać profilowaniu?

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Czy dane osobowe zbierane na Stronie internetowej będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane zebrane na stronie internetowej nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Również inne dane, które przetwarza Administrator nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZĘŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
 
W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
 
Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 
Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
 
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona przy zainicjowaniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 
Dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu kontaktu z Państwem na potrzeby wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości. To przetwarzanie opiera się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO) polegającego na prawie do wykazania przebiegu korespondencji.
 
W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 
Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
 
Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwisów mailingowych, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.
 
Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
 
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania, ochrony przed roszczeniami czy ustalenia przebiegu korespondencji. Po zakończeniu kontaktu dane mogą być zachowane w celu wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości.
 
Czy muszą Państwo podać swoje dane?
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB PROSZĄCYCH O PRZEDSTAWIENIE OFERTY WSPÓŁPRACY
 
W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i dążenia do zawarcia umowy przez Administratora.
 
Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 
Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
 
Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. kancelariom prawnym, dostawcom serwisów mailingowych, dostawcom i serwisantom usług IT, operatorom płatności, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.
 
Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty.
 
Czy muszą Państwo podać swoje dane?
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty usług Administratora.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH
Z UMOWĘ Z ADMINISTRATOREM, W TYM CZŁONKÓW ZWIĄZKU

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze tj. obowiązkami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o ochronie danych RODO) i na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na prawie do dochodzenia swoich roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. firmom księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, operatorom płatności, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej, firmom zajmującym się organizacją wyjazdów zagranicznych i krajowych, firmom organizującym seminaria, wykłady, warsztaty, konferencje, organom administracji rządowej i samorządowej, agencjom PR zajmującym się prowadzeniem działalności promocyjnej i lobbingowej, organizacjom reprezentującym producentów sektora rolniczego.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

Czy muszą Państwo podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

CZĘŚĆ III
PLIKI COOKIES

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w urządzeniach końcowych w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych.
 
Ciasteczka mogą być używane w celu:
1.    dostosowania treści Strony internetowej Państwa preferencji;
2.    optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
3.    tworzenia dostosowanych reklam;
4.    tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania użytkownika ze Strony Internetowej.
 
Właściciel Strony internetowej nie identyfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o dane zgromadzone w ciasteczkach.
 
Stosowane są następujące rodzaje plików:
1.    sesyjne;
2.    stałe.
 
Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej czy przeglądarki.
 
Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.
 
Na Stronie internetowej mogą ponadto być zbierane pliki cookies:
1.    wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny Strony internetowej;
2.    zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.
 
Strona Internetowa nie korzysta z plików cookies zewnętrznych dostawców.

Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają możliwość umieszczenia plików cookies na urządzeniach końcowych. Ustawienia mogą zostać zmienione przez użytkownika.
 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 
Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie internetowej.  

Na Stronie internetowej osadzone są filmy do serwisu Youtube.
 
Jeżeli skorzystają Państwo z wtyczki w celu wejścia na portal społecznościowy ze Strony internetowej, to ten portal może uzyskać informację, że odwiedzili Państwo Stronę internetową.
 
Administrator nie otrzymuje informacji o gromadzonych danych osobowych.
 
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych, to polecamy zapoznać się z polityką prywatności dostawców portali społecznościowych.
 
Jeżeli nie chcą Państwo, żeby portale społecznościowe pozyskiwały o Państwu informacje, to proponujemy wylogować się z serwisów społecznościowych. Chociaż nie zawsze gwarantuje to, że dane nie zostaną pozyskane przez portal społecznościowy.